Wydział Informatyki

O Wydziale

Wydział Informatyki powstał 1 października 2019 roku. Skład osobowy jednostki, to w znacznej większości  zespół osób, który uformował się w ramach Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej (IMIS), powstałym w 2009, a wcześniej od października 2001 roku - w ramach Instytutu Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej. Wydział prowadzi kierunek studiów informatyka na poziomie studiów pierwszego (studia inżynierskie) i drugiego stopnia (studia magisterskie). W ramach jednostki funkcjonują trzy katedry, w skład dwóch weszli pracownicy zatrudnieni wcześniej w IMIS, trzecią katedrę stanowią pracownicy pracujący do września 2019 w Instytucie Techniki. Wyróżnikiem kadry pracowniczej Wydziału jest duży udział osób z doświadczeniem praktycznym w branży informatyki i teleinformatyki. Ma to istotny wpływ na jakość prowadzonej dydaktyki i realizowanych prac badawczych i badawczo-rozwojowych. Zespół WI posiada duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów zarówno naukowych, dydaktycznych jak i badawczo-rozwojowych.

Kierunki badań Wydziału Informatyki wyznaczane są przez badania katedr:

  • Metod i Narzędzi Przetwarzania Danych prowadzi badania z obszaru projektowania systemów informatycznych, baz danych i hurtowni danych, analityki biznesowej oraz eksploracji danych, w połączeniu z badaniami w obszarze sztucznej inteligencji i inteligencji obliczeniowej, w tym sieci neuronowych, logiki rozmytej i Skierowanych Liczb Rozmytych; w szczególności dotyczy to zagadnień metod eksploracji danych i odkrywania wiedzy, modelowania i analizy procesów biznesowych, zarządzania wiedzą przy użyciu systemów ekspertowych i stosowania tej problematyki w tworzeniu inteligentnych systemów wspomagania decyzji, projektowania systemów ekspertowych do automatycznej klasyfikacji,  wydajności użytkowej systemów klasy ERP z bazą relacyjną w środowisku heterogenicznym, analizy wydajności transmisji danych w komórkach i sieciach neuronowych metodami teorii informacji, przetwarzania informacji metodami Skierowanych Liczb Rozmytych oraz technik rejestrów rozproszonych (blockchain).
  • Teleinformatyki i Systemów Elektronicznych prowadzi badania z obszaru teleinformatyki, elektroniki oraz systemów sterowania, a także transfer ich wyników do gospodarki; w szczególności dotyczy to zagadnień modelowania, projektowania i eksploatacji systemów teleinformatycznych, elektronicznych i kontrolno-pomiarowych, systemów wbudowanych i zintegrowanych, Internetu Rzeczy (IoT) i środowisk  inteligentnych (AmI, AC, smart home, i-wear, VR, AugR), cyberbezpieczeństwa i ochrony danych w sieciach teleinformatycznych (bezpieczeństwa transmisji, protokołów i algorytmów kryptograficznych) oraz zagadnień  związanych z niezawodnością i efektywnością transmisji oraz jakością usług w takich sieciach (algorytmów routingu, modelowania sieci).
  • Systemów Inteligentnych - katedra powstała z Zakładu Informatyki wchodzącego od 2005 r. w skład Instytutu Techniki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki. Tam też w roku 2011 powołano Laboratorium Badawcze Sztucznej Inteligencji i Robotyki AIRLab (ang. AIRlab Artificial Intelligence and Robotics Laboratory). Koncentrujemy się w badaniach operacyjnych i systemowych ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik sztucznej inteligencji oraz elementów uczenia maszynowego. Badania nasze zwykle ukierunkowane są na problemy związane z podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności i przy danych niepełnych. Wymaga to często konstruowania i operowania modelami odwzorowującymi badany system. Interesują nas również możliwości oceny działań na podstawie mierzalnych kryteriów oraz operowanie modelami matematycznymi w celu poszukiwanie rozwiązań optymalnych ze względu na przyjęte kryterium w tym także analiza wielokryterialna. Wśród stosowanych przez nas metod poczesne miejsce zajmują metody heurystyczne oraz mieszane algorytmiczno-heurystyczne. Cześć z naszej badawczej działalności zogniskowana jest na rozwój Skierowanych Liczb Rozmytych (ang. Ordered Fuzzy Numbers) oraz ich zastosowań w optymalizacji, a szczególnie w inżynierii finansowej i bezpieczeństwie teleinformatycznym.