Wydział Informatyki

Misja i strategia Wydziału Informatyki

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
na lata 2021-2026

Podstawa:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 44/2020/2021 Senatu UKW z dnia 29 czerwca 2021 r.
Strategia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2021-2026

Misja

Wydział Informatyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dba o dynamiczny rozwój i systematyczne poszerzanie potencjału naukowego Bydgoszczy i regionu oraz ich oferty edukacyjnej w obszarze informatyki i jej zastosowań w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej.

Celem Wydziału jest prowadzenie badań naukowych o najwyższej jakości, kształcenie studentów informatyki, upowszechnianie wiedzy technicznej, a także wspieranie gospodarki innowacyjnymi projektami.

Wydział prowadzi badania naukowe z poszanowaniem autonomii i wolności oraz w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Uczestnicząc w światowej wymianie myśli i wartości, harmonijnie łączy badania podstawowe, stosowane i wdrożeniowe.

Wydział kształci studentów w duchu kreatywności, uczciwości i tolerancji, dzięki czemu absolwenci są gotowi na wyzwania dynamicznie zmieniającego się cyfrowego świata zapewniając ciągły postęp techniczny, gospodarczy i społeczny dzięki rzetelnej wiedzy i opracowaniu innowacji.

Wydział współpracuje z podmiotami społecznymi i gospodarczymi, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Będąc źródłem postępu i nowych technologii, wspiera procesy upowszechniania rozwiązań informatycznych, w szczególności sztucznej inteligencji, w odpowiedzialności za niwelowanie wykluczenia cyfrowego. Wydział odpowiada na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego zarówno w obszarze usług eksperckich, badań zleconych, jak i poprzez komercjalizację osiągnięć naukowych.

Wydział jest zorganizowany w oparciu o poszanowanie podmiotowości każdego członka wspólnoty pracowników, studentów i absolwentów. Zarządzanie i relacje międzyludzkie budowane są na wzajemnym zaufaniu oraz współpracy. Wydział służy miastu, regionowi i państwu jako ośrodek kulturotwórczy w obszarze kultury technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analiz korzyści i zagrożeń płynących z coraz szerszego wykorzystania technologii informatycznych. W ten sposób Wydział łączy kształcenie specjalistów dla rynku pracy z kształceniem liderów technicznych i społecznych w obszarze informatyki i pokrewnych, na poziomie studiów inżynierskich i magisterskich.

Wizja

W perspektywie strategicznej 2026 roku Wydział Informatyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego aktywnie uczestniczy w międzynarodowej wymianie myśli, wartości i technologii potwierdzając swoje znaczenie, wzmacniając pozycję i prestiż. W szczególności oznacza to, że jest:

  • silnym ośrodkiem naukowym, realizującym badania w skali krajowej i międzynarodowej w dyscyplinie naukowej "informatyka techniczna i telekomunikacja", wspierającym wykorzystanie talentów swoich pracowników i studentów oraz istotnie wpływającym na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki,
  • prestiżowym ośrodkiem edukacyjnym, wyróżniającym się wysoką jakością kształcenia i bogatą ofertą dydaktyczną, dostosowaną do potrzeb różnych grup społecznych i gospodarki, stawiającym rozwój studenta w centrum zainteresowania,
  • otwartym na otoczenie ośrodkiem transferującym wiedzę i innowacje, a tym samym wyznaczającym oraz wspierającym procesy rozwojowe w Bydgoszczy, województwie kujawsko-pomorskim i kraju,
  • wzorowo zorganizowanym i zarządzanym ośrodkiem technologicznym i transformacji cyfrowej, z wysoką kulturą współpracy oraz sprawnym przepływem informacji.

Cel strategiczny 1: Doskonała nauka

Cele operacyjne:

C1.1. Wzmocnienie pozycji Wydziału jako znaczącego ośrodka naukowego w dyscyplinie naukowej "informatyka techniczna i telekomunikacja"
C1.2. Zapewnienie warunków do prowadzenia badań na najwyższym poziomie
C1.3. Powiększenie stopnia umiędzynarodowienia badań
C1.4. Zwiększenie wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Działania:

C1.1. Wzmocnienie pozycji Wydziału jako znaczącego ośrodka naukowego w dyscyplinie naukowej "informatyka techniczna i telekomunikacja"

D1.1.1. Uzyskanie wysokiej kategorii naukowej w procesie ewaluacji działalności naukowej
D1.1.2. Zwiększenie liczby publikacji w wiodących czasopismach naukowych oraz ich cytowań
D1.1.3. Rozwój współpracy z kluczowymi ośrodkami badawczymi w obszarze informatyki w regionie, kraju i na świecie
D1.1.4. Zwiększanie liczby projektów wykonywanych wspólnie z partnerami krajowymi i zagranicznymi
D1.1.5. Przestrzeganie wysokich standardów naukowych i etycznych
D1.1.6. Wspieranie awansów naukowych pracowników
D1.1.7. Promowanie wyników badań naukowych oraz podnoszenie rangi czasopisma Wydziału

C1.2. Zapewnienie warunków do prowadzenia badań na najwyższym poziomie

D1.2.1. Wspieranie pracowników w procesie nawiązywania kontaktów naukowych oraz pozyskiwania, zarządzania i rozliczania projektów badawczych, w tym międzynarodowych
D1.2.2. Ulepszanie systemu motywacyjnego dla pracowników mających największy wpływ na rozwój naukowy Wydziału
D1.2.3. Rozwijanie infrastruktury i zwiększanie dostępności aparatury badawczej
D1.2.4. Doskonalenie systemu wsparcia dla młodych naukowców

C1.3. Powiększenie stopnia umiędzynarodowienia badań

D1.3.1. Zwiększanie uczestnictwa w międzynarodowych zespołach i projektach badawczych
D1.3.2. Poszukiwanie naukowców zagranicznych chcących realizować swoje badania w Wydziale
D1.3.3. Zapewnienie mobilności pracowników na potrzeby realizacji ich badań poza granicami kraju

C1.4. Zwiększenie wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

D1.3.1. Rozwijanie badań naukowych o wysokim potencjale wdrożeniowym, komercjalizacyjnym i kulturotwórczym, szczególnie w obszarze teleinformatyki i sztucznej inteligencji
D1.3.2. Wspieranie kadry Wydziału w budowaniu relacji z instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi i zawodowymi, przedsiębiorcami i klastrami gospodarczymi, organizacjami społecznymi i kulturalnymi
D1.3.3. Wsparcie naukowców współpracujących z przemysłem, w tym w ramach doktoratów wdrożeniowych
D1.3.4. Analiza potencjału Wydziału, tworzenie i promowanie oferty usługowej badań zleconych na rzecz szeroko pojętego otoczenia społeczno-gospodarczego w ramach ekosystemu innowacji regionu i kraju, w zgodzie z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami (KIS) i Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami (RIS)
D1.3.4. Wspieranie usługami eksperckimi transformacji cyfrowej w Bydgoszczy, regionie kujawsko-pomorskim i kraju w zgodzie z założeniami " Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju" oraz "Strategii Przyspieszenia 2030+" województwa kujawsko-pomorskiego
D1.3.5. Promowanie osiągnięć Wydziału w publikacjach, na konferencjach, targach i w konkursach o zasięgu krajowymi i międzynarodowym

Cel strategiczny 2: Doskonałe kształcenie

Cele operacyjne:

C2.1. Rozwinięcie oferty kształcenia dostosowanej do potrzeb społeczno-gospodarczych
C2.2. Udoskonalenie procesu i środowiska kształcenia
C2.3. Zwiększenie umiędzynarodowienia kształcenia
C2.4. Wsparcie studentów w ich indywidualnym rozwoju poza procesem kształcenia

Działania:

C2.1. Rozwinięcie oferty kształcenia dostosowanej do potrzeb społeczno-gospodarczych

D2.1.1. Aktualizowanie oferty kształcenia we współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego
D2.1.2. Rozwijanie nowych obszarów i technologii w zakresie kształcenia
D2.1.3. Projektowanie programów kształcenia zgodnie ze stanem rozwoju nauki i techniki, dostosowanych do potrzeb rynku pracy
D2.1.4. Wdrażanie strategii promocji oferty kształcenia i osiągnięć dydaktycznych Wydziału

C2.2. Udoskonalenie procesu i środowiska kształcenia

D2.2.1. Wspieranie rozwoju i awansu zawodowego pracowników dydaktycznych
D2.2.2. Optymalizowanie wykorzystania cyfrowych platform edukacyjnych w procesie kształcenia
D2.2.3. Ciągłe unowocześnianie i informatyzacja elementów infrastruktury kształcenia
D2.2.4. Promowanie nowoczesnych modeli edukacji opartych na współpracy i zespołowych projektach informatycznych
D2.2.5. Motywowanie pracowników do pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów dydaktycznych i wdrożeniowych

C2.3. Zwiększenie umiędzynarodowienia kształcenia

D2.3.1. Rozwijanie kształcenia w językach obcych
D2.3.2. Wspieranie studentów zagranicznych podejmujących kształcenie w Wydziale
D2.3.3. Aktywizowanie wykorzystania programu Erasmus+
D2.3.4. Zatrudnianie nauczycieli wizytujących z zagranicy

C2.4. Wsparcie studentów w ich indywidualnym rozwoju poza procesem kształcenia

D2.4.1. Wzmacnianie aktywności naukowej i społecznej studentów
D2.4.2. Rozwijanie kompetencji miękkich studentów informatyki
D2.4.3. Śledzenie karier absolwentów i promowanie najlepszych z nich jako wzory do naśladowania wśród studentów 

Cel strategiczny 3: Doskonała współpraca

Cele operacyjne:

C3.1. Usprawnienie transferu wiedzy i innowacji oraz komercjalizacji wyników badań naukowych
C3.2. Rozwój Instytutu odpowiedzialnego społecznie
C3.3. Wzmocnienie współpracy z władzami i mieszkańcami Bydgoszczy oraz województwa kujawsko-pomorskiego
C3.4. Doskonalenie skoordynowanego modelu komunikacji z otoczeniem

Działania:

C3.1. Usprawnienie transferu wiedzy i innowacji oraz komercjalizacji wyników badań naukowych

D3.1.1. Współpraca z podmiotami Uniwersytetu powołanymi do transferu wiedzy i technologii oraz rozwoju przedsiębiorczości akademickiej
D3.1.2. Rozwijanie oferty B+R skierowanej do otoczenia gospodarczego
D3.1.3. Doskonalenie efektywności systemu motywacyjnego funkcjonującego w obszarze współpracy z podmiotami zewnętrznymi
D3.1.4. Monitorowanie wdrożeń wyników prowadzonych badań w projektach realizowanych wspólnie z przedsiębiorcami

C3.2. Rozwój Wydziału odpowiedzialnego społecznie

D3.2.1. Wspieranie działań przyspieszających rozwój społeczeństwa informacyjnego i transformacji cyfrowej oraz przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu
D3.2.2. Ulepszanie oferty usług dostosowanych do potrzeb różnych grup społecznych, w tym osób w wieku senioralnym, z niepełnosprawnościami i innych zagrożonych wykluczeniem
D3.2.3. Wzmacnianie postaw obywatelskich oraz odpowiedzialności ekologicznej 

C3.3. Wzmocnienie współpracy z władzami i mieszkańcami Bydgoszczy oraz województwa kujawsko-pomorskiego

D3.3.1. Zwiększanie opiniotwórczej i eksperckiej roli Wydziału
D3.3.2. Monitorowanie obszarów i tematów ważnych dla rozwoju, w których Wydział może służyć wsparciem
D3.3.3. Rozwijanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji strategii rozwoju Wydziału, Uniwersytetu, miasta i województwa

C3.4. Doskonalenie skoordynowanego modelu komunikacji z otoczeniem

D3.4.1. Promocja Wydziału w ramach strategii promocji oraz zarządzania marką Uniwersytetu
D3.4.2. Doskonalenie form i narzędzi komunikacji zewnętrznej, w tym strony internetowej IWydziału
D3.4.3. Konsultowanie kierunków działalności bieżącej i rozwoju Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi

Cel strategiczny 4: Doskonała organizacja

Cele operacyjne:

C4.1. Umocnienie kultury organizacyjnej pracy
C4.2. Zwiększenie sprawności organizacyjnej
C4.3. Poszerzenie zakresu informatyzacji procesów organizacyjnych
C4.4. Udoskonalenie zarządzania finansami

Działania:

C4.1. Umocnienie kultury organizacyjnej pracy

D4.1.1. Doskonalenie polityki kadrowej w zakresie zatrudniania, awansowania, wynagradzania i oceny, w tym w ramach cyklicznych przeglądów osiągnięć pracowników Wydziału
D4.1.2. Wspieranie pracowników w podnoszeniu kompetencji zawodowych
D4.1.3. Wzmacnianie mechanizmów zintegrowanej współpracy oraz identyfikacji z Wydziałem

C4.2. Zwiększenie sprawności organizacyjnej

D4.2.1. Rozwijanie zarządzania strategicznego, w tym uwzględnianie dynamiki zmian otoczenia zewnętrznego i kreatywne ich przewidywanie
D4.2.2. Doskonalenie struktury Wydziału, w tym uelastycznianie procedur na poziomie operacyjnym
D4.2.3. Optymalizowanie wykorzystania elementów infrastruktury materialnej Wydziału
D4.2.4. Upraszczanie wewnętrznych procedur współpracy z przedsiębiorcami

C4.3. Poszerzenie zakresu informatyzacji procesów organizacyjnych w ramach inicjatyw na poziomie Uniwersytetu

D4.3.1. Rozwijanie infrastruktury teleinformatycznej oraz możliwości pracy zdalnej jako narzędzia zwiększenia mobilności zarówno pracowników, jak i studentów
D4.3.2. Rozbudowywanie oraz integrowanie informatycznych systemów obsługi i zarządzania, w tym elektronicznego obiegu dokumentów

C4.4. Udoskonalenie zarządzania finansami

D4.4.1. Optymalizowanie wykorzystania środków finansowych koniecznych do podejmowania i realizacji wysokiej jakości badań, projektów naukowych i wdrożeniowych
D4.4.2. Dywersyfikacja źródeł potencjalnych przychodów Wydziału