Wydział Informatyki

Erasmus

Erasmus + dla studentów

Student kierunku informatyka może realizować część programu kształcenia w innej polskiej lub zagranicznej uczelni na podstawie porozumień międzyuczelnianych w ramach programów MOST i ERASMUS.

Szczegółowe informacje dotyczące tych programów (informacje ogólne, regulamin, lista uczelni polskich i zagranicznych) dostępne są na stronach:

Poniższy wyciąg stanowi streszcze ww. regulacji i nie zwalnia studenta z zapoznania się z kompletną dokumentacją.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do wypełnienia online na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej UKW. Po uzupełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu, należy go przedłożyć Instytutowemu Koordynatorowi Programu Erasmus (dr Krzysztof Tyburek, e-mail: krzysztof.tyburek@ukw.edu.pl), który rekomenduje studenta do udziału w programie. Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć zaświadczenie o średniej z toku studiów oraz potwierdzenie znajomości języka obcego. Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do:
Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
ul. Chodkiewicza 30, budynek B, 1. piętro, pok. 161
tel. 52 341 9108.

Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę podczas rekrutacji są: wyniki w nauce (średnia ocen) i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Aby ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmus+ należy mieć dobre wyniki w nauce i znać język obcy w takim stopniu, aby w zagranicznej uczelni móc brać aktywny udział w zajęciach i zdawać tam egzaminy. O terminie testu językowego student jest informowany indywidualnie drogą mailową. 

Po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do wyjazdu student samodzielnie zgłasza się do wybranej uczelni zagranicznej. Terminy przyjmowania zgłoszeń oraz formularz aplikacyjny zamieszczane są na stronie uczelni partnerskiej, najczęściej w dziale poświęconym Programowi Erasmus+. Należy przy tym zwrócić uwagę czy zgłoszenie wysyłane jest w terminie podanym na stronie uczelni partnerskiej.

Przed wyjazdem ustalany jest program studiów tzw. Learning Agreement. Informacje o przedmiotach proponowanych na danej uczelni znajdują się na stronach internetowych uczelni partnerskich. Na podstawie zawartych tam informacji student wybiera przedmioty, które, w miarę możliwości pokrywają się z przedmiotami, które studiowałby w danym semestrze lub roku akademickim na UKW. Learning Agreement musi być zaakceptowany przez Instytutowego Koordynatora Programu Erasmus oraz jego odpowiednika na uczelni zagranicznej.

Przed wyjazdem student kierunku informatyka jest zobowiązany wystąpić do Dyrektora Instytutu Informatyki UKW z podaniem o wyrażenie zgody na indywidualną organizację studiów na semestr lub rok akademicki (w zależności o czasu przebywania w uczelni zagranicznej).

Każdy stypendysta Erasmusa (z wyjątkiem wyjeżdżających do Turcji) musi zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawaną przez oddział wojewódzki NFZ właściwy dla miejsca zameldowania studenta. W przypadku wyjazdu do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

Erasmus + dla pracowników

Informacje znajduja się na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej UKW.